สื่อมัลติมีเดีย

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ อสร.สุพรรณบุรี ร่วมอภิปรายฯ การป้องกันการทุจริตฯ

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2

วีดิโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่(ภาคใต้)

วีดีโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ 16 จังหวัด) ปี 2561

พิธีเปิดงาน "กระทรวงแรงงานรวมพลังต้านทุจริต" (MOL Zero Corruption)

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต