หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการ