พันเอก สมชาย ดวงสวัสดิ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2562

พันเอก สมชาย ดวงสวัสดิ์ วิทยากรจากโรงเรียนข่าวทหารบก/ที่ปรึกษาสภาเหยี่ยว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน โดยพันเอก สมชาย ดวงสวัสดิ์ ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน/ภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและการรายงานข่าวสารการทุจริตในระดับพื้นที่ ให้ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบรมให้ความรู้พัฒนาการแนวคิดของการทุจริต รูปแบบของการทุจริต  การจัดตั้งเครือข่าย รวมทั้งความสำคัญของการรายงานข่าวสาร

จากการขับเคลื่อนดังกล่าว ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและภาคประชาชนร่วมต่อต้านการทุจริตครบทุกจังหวัด ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่านการอบรมได้มีการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน การทุจริตในระดับพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันการทุจริต และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่

กระทรวงแรงงานจึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ พันเอก สมชาย ดวงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ อาคารกระทรวงแรงงาน