ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน