นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ อสร.สุพรรณบุรี ร่วมอภิปรายฯ การป้องกันการทุจริตฯ

Multimedia: