นางสกีนา จ้อยสำเภา ได้แทรกความรู้ในการป้องการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นางสกีนา จ้อยสำเภา เหยี่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา/เลขาภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมกับอสม. ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน อสม.ที่เข้าร่วมประชุม 30 คน

ในโอกาสนี้ นางสกีนา จ้อยสำเภา ได้แทรกความรู้ในการป้องการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่เพื่อกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมรู้จักแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมอันเป็นสาเหตุทำให้ประเทศได้รับความเสียหายจึงได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ของตัวเองต่อไปและได้แจกแผ่นพับให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 แผ่น.