กระทรวงแรงงาน ประชุม ‘คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562’

กระทรวงแรงงาน ประชุม ‘คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562’ วันนี้ (13 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณรรมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน